THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nhật Hạ Shop
Địa chỉ tên miền: nhathashop.net
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Võ Đăng Chức
MST cá nhân: 8032004259
Địa chỉ: Xuân Ngọc 1, Tam Anh Nam, Quảng Nam
Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908141024

Thông tin đánh giá tín nhiệm