Tin tức
Thông báo về việc gửi phiếu khảo sát và bổ sung hồ sơ

Để phục vụ việc tổng kết,đánh giá hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) trong năm 2013 và địnhhướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, ngày 21/11/2013, Cục Thương mại điệntử và Công nghệ thông tin đã có công văn số 450/TMĐT-QLHĐTMĐT về việc điều trathương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT gửi các đơn vị. Tính đến ngày 23/12/2013,Cục đã nhận được hơn 150 phiếu điều tra từ các thương nhân, tổ chức. Riêng cácđơn vị theo danh sách dưới đây chưa gửi phiếu điều tra.

Khảo sát các đơn vị tham gia kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) trong năm 2013 và định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, đồng thời, quảng bá rộng rãi hoạt động kinh doanh của các đơn vị tới người tiêu dùng và các doanh nghiệp khác, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) tiến hành khảo sát về hiệu quả kinh doanh của các thương nhân, tổ chức tham gia kinh doanh trên các sàn giao dịch TMĐT.

Thông báo về việc điều tra thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử (TMĐT) và Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website TMĐT, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT có nghĩa vụ báo cáo, giải trình và cung cấp thông tin, số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước về Bộ Công Thương khi được yêu cầu.

Phạt tiền đến 100 triệu đồng nếu doanh nghiệp vi phạm về thương mại điện tử

2013-11-26 - Ngày 15⁄11⁄2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 185⁄2013⁄NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó có quy định cụ thể các chế tài đối với các hành vi vi phạm về thương mại điện tử (TMĐT).

Một số hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo

Ngày 21 tháng 6 năm 2012 Quốc hội đã thông qua Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế cho Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001.

Yêu cầu bổ sung hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử (Nghị định 52), có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Nhằm hướng dẫn cụ thể một số quy định liên quan đến quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử (TMĐT), ngày 20 tháng 6 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website TMĐT.

Thông tư Quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử

Thông tư Quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử

Thông báo tới các thương nhân, tổ chức đã đăng ký website sàn giao dịch TMĐT

Thông báo tới các thương nhân, tổ chức đã đăng ký website sàn giao dịch TMĐT

Mời tham dự Hội nghị phổ biến Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Mời tham dự Hội nghị phổ biến Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định mới về Thương mại điện tử

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP năm 2006

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2012

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2012

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2011

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2011

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2010

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2010