Tin tức
Tôi phải làm gì nếu chọn sai đối tượng khi đăng ký?

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân cần lưu ý chọn đúng đối tượng khi đăng ký tài khoản để thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử. Trong đó, các đối tượng được quy định cụ thể như sau:

Sau khi đã bổ sung thông tin theo yêu cầu, tôi phải làm gì để được xét duyệt?

Khi nhận được yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ thông báo, đăng ký website từ Bộ Công Thương, đề nghị doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

Phải làm gì khi quên mật khẩu?

Phải làm gì khi quên mật khẩu?

Quy trình thông báo, đăng ký website thương mại điện tử

Các bước tiến hành đăng ký, thông báo website thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Thông tư số 12/2013/TT-BCT được mô tả như dưới đây:

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm?

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm?

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT?

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT?

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng?

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng?

Hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 9,10,11,12 Thông tư 47/2014/TT-BCT, Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng thực hiện các bước sau:

Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT bao gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT được quy định tại Điều 14 của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ban hành ngày 5 tháng 12 năm 2014, bao gồm

Những đối tượng nào phải tiến hành đăng ký website?

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 47/2014/TT-BCT, Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau:

Những đối tượng nào phải tiến hành thông báo website?

Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website TMĐT bán hàng;