Thông báo
Thông báo về việc chấm dứt hồ sơ đăng ký của các website cung cấp dịch vụ TMĐT không nộp báo cáo điều tra năm 2014

Theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử (TMĐT) và Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website TMĐT, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT có nghĩa vụ báo cáo, giải trình và cung cấp thông tin, số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước về Bộ Công Thương khi được yêu cầu. 

Ngày 7 tháng 10 năm 2014, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) đã gửi Phiếu điều tra website cung cấp dịch vụ TMĐT năm 2014 tới các thương nhân, tổ chức  đã tiến hành thủ tục đăng ký trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử (www.online.gov.vn) qua email và thông báo trên Cổng online.gov.vn.

Theo quy định, hạn nộp báo cáo là  trước ngày 31 tháng 10 năm 2014. Tuy nhiên, hết hạn nộp vẫn còn nhiều thương nhân, tổ chức sở hữu website không thực hiện nghĩa vụ nộp báo cáo theo quy định.

Chúng tôi tiến hành chấm dứt hồ sơ đăng ký của các website không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định. 

Danh sách các website chưa nộp báo cáo xem tại đây.