Hướng dẫn
Quy trình thông báo, đăng ký website thương mại điện tử

Quy trình đăng ký,thông báo website

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC QUY TRÌNH

Đăng ký tài khoản và mật khẩu

1-     Quy trình đăng ký và xét duyệt tài khoản?

2-     Tôi phải làm gì nếu chọn sai đối tượng khi đăng ký tài khoản?

3-     Phải làm gì khi quên mật khẩu?

4-     Chi phí cho đăng ký, thông báo là bao nhiêu?

 

Đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT

Thông báo website TMĐT bán hàng

Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT

·  Đối tượng nào phải đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT?

·  Đối tượng nào phải thông báo website TMĐT bán hàng?

·  Đối tượng nào phải đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT?

·  Hồ sơ đăng ký bao gồm những gì?

·  Hồ sơ thông báo bao gồm những gì?

·  Hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm bao gồm những gì?

·  Thời gian xét duyệt bao lâu?

·  Thời gian xét duyệt bao lâu?

·  Thời gian xét duyệt bao lâu?

·  Quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT?

·  Quy trình thông báo website TMĐT bán hàng?

·  Quy trình đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT?

·  Quy trình sửa đổi bổ sung đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT

·  Quy trình sửa đổi bổ sung website TMĐT bán hàng?

·  Quy trình sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm?

·  Sau khi đã bổ sung thông tin theo yêu cầu, tôi phải làm gì để được xét duyệt?

·  Sau khi đã bổ sung thông tin theo yêu cầu, tôi phải làm gì để được xét duyệt?

·  Sau khi đã bổ sung thông tin theo yêu cầu, tôi phải làm gì để được xét duyệt?

·  Gửi tài liệu đính kèm (upload file) khi đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT như thế nào?

·  Gửi tài liệu đính kèm (upload file) khi thông báo website TMĐT bán hàng như thế nào?

·  Gửi tài liệu đính kèm (upload file) khi đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT như thế nào?