Hướng dẫn
Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm?

Danh mục Thời gian xử lý hồ sơ Ghi chú

Đăng ký mở tài khoàn

3 ngày

Phản hồi về việc 1) Cấp TK, hoặc 2) Từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin

Thực hiện đăng ký

15 ngày

Phản hồi về việc 1) Xác nhận đăng ký, hoặc 2) Yêu cầu khai báo lại hoặc bổ sung thông tin

Xác nhận đăng ký

7 ngày

Kể từ ngày nhận được hồ sơ giấy đầy đủ, hợp lệ

Sửa đổi bổ sung thông tin đăng ký

7 ngày

Phản hồi: xác nhận sửa đổi bổ sung hoặc yêu cầu khác

Ghi chú:

- Hồ sơ đăng ký sẽ bị khóa nếu sau 30 ngày thương nhân, tổ chức không thực hiên theo yêu cầu bổ sung thông tin.