Hướng dẫn
Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT?

Danh mục

Thời gian xử lý hồ sơ

Ghi chú

Đăng ký mở tài khoản

3 ngày

Phản hồi về việc 1) Cấp TK, hoặc 2) Từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin

Thực hiện đăng ký

7 ngày

Phản hồi về việc 1) Xác nhận đăng ký, hoặc 2) Yêu cầu khai báo lại hoặc bổ sung thông tin

Xác nhận đăng ký

5 ngày

Kể từ ngày nhận được hồ sơ giấy đầy đủ, hợp lệ

Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký

7 ngày

Xác nhận thông tin sửa đổi, bổ sung (khi nhận được thông báo đầy đủ, chính xác, bao gồm cả tài liệu chứng minh sự thay đổi, nếu có)

Chấm dứt đăng ký (ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng website)

3 ngày

 

Ghi chú:

- Hồ sơ đăng ký sẽ bị khóa nếu sau 30 ngày thương nhân, tổ chức không thực hiên theo yêu cầu bổ sung thông tin.
- Thương nhân, tổ chức phải gửi thông báo 7 ngày làm việc  trước khi ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng website
- Thời gian đăng ký lại không vượt quá 30 ngày kể từ ngày nhận chuyển nhượng