BIỂU MẪU
STTTên tài liệuMô tảTải về
1 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2017 Báo cáo tình hình hoạt động TMĐT 2017
2 Mẫu đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
3 Mẫu quy chế cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
4 Mẫu đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
5 Mẫu đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử
6 Mẫu đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
7 Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2012
8 Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2011
9 Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2010