Danh mục Doanh nghiệp

STTTên Doanh nghiệpMã số thuếLĩnh vực kinh doanh
1 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý VINTECOM Quốc tế 0101904001 Đào tạo, Tư vấn các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ. Sản xuất và phát triển phần mềm.