website/ứng dụng của cá nhân môi giới bất động sản

Đối với website/ứng dụng của cá nhân môi giới bất động sản

Tại khoản 2, Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014 về  Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản quy định “Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.”

Đề nghị bổ sung vào mục file đính kèm của hồ sơ chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của quý vị.