website/ứng dụng kinh doanh dịch vụ nội dung số

website/ứng dụng kinh doanh dịch vụ nội dung số

Cần  bổ sung vào mục file đính kèm của Hồ sơ những nội dung sau: 

  • Giấy phép thiếp lập trang thông tin điện tử tổng hợp
  • Bản quyền/tác quyền  đối với các sản phẩm nội dung số