Biểu Mẫu

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2019 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2019 Tải xuống
2 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2018 Phiếu Báo cáo tình hình hoạt động TMĐT 2018 Tải xuống
3 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2017 Báo cáo tình hình hoạt động TMĐT 2017 Tải xuống
4 Mẫu đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Tải xuống
5 Mẫu quy chế cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Tải xuống
6 Mẫu đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Tải xuống
7 Mẫu đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử Tải xuống
8 Mẫu đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Tải xuống
9 Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2012 Tải xuống
10 Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2011 Tải xuống