Biểu Mẫu

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 2022 - Mẫu đơn đăng ký website/ ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 2022 - Mẫu đơn đăng ký website/ ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Tải xuống
2 2022-Tài liệu Hướng dẫn xây dựng Quy chế hoạt động website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT theo quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP Tài liệu Hướng dẫn xây dựng Quy chế hoạt động website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT theo quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP Tải xuống
3 2022-Tài liệu hướng dẫn xây dựng Đề án cung cấp dịch vụ TMĐT theo quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP Tài liệu hướng dẫn xây dựng Đề án cung cấp dịch vụ TMĐT theo quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP Tải xuống
4 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2021 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2021 Tải xuống
5 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2020 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2020 Tải xuống
6 Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin trên Cổng thông tin Online.gov.vn Hỗ trợ thay đổi thông tin trên Cổng thông tin Online.gov.vn Tải xuống
7 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2019 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2019 Tải xuống
8 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2018 Phiếu Báo cáo tình hình hoạt động TMĐT 2018 Tải xuống
9 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2017 Báo cáo tình hình hoạt động TMĐT 2017 Tải xuống
10 Mẫu đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử Tải xuống