Quy trình đăng ký, thông báo website / ứng dụng tmđt

( Đối với thủ tục thông báo website, ứng dụng TMĐT bán hàng thực hiện từ bước 1 đến bước 3. Đối với website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT thực hiện từ bước 1 đến bước 5 )

Đăng ký tài khoản

1. Đăng ký tài khoản

Khai báo hồ sơ

2. Khai báo hồ sơ

Xét duyệt hồ sơ điện tử

3.Xét duyệt hồ sơ điện tử

Thẩm định hồ sơ giấy

4. Thẩm định hồ sơ giấy

Xác nhận

5. Xác nhận