Đề nghị chấm dứt hồ sơ thông báo website/ứng dụng thương mại điện tử


Đề nghị chấm dứt hồ sơ thông báo website/ứng dụng thương mại điện tử

  1. Đăng nhập vào hệ thống

2. Chọn mục Tất cả hồ sơ thông báo website/ứng dụng

 

3. Click vào phần thao tác của website/ứng dụng cần chấm dứt chọn chấm dứt đăng ký

 

Bước 4. Nhập lý do chấm dứt và ấn xác nhận