Các website/ứng dụng thực phẩm chức năng cần thực hiện những thủ tục gì?

Các website/ứng dụng thực phẩm chức năng cần thực hiện những thủ tục gì?

1.  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng hoặc giấy phép kinh doanh dược phẩm.

2. Giấy phép lưu hành các sản phẩm đang cung cấp.

3. Thực hiện đúng các nội dung các sản phẩm được giới thiệu trên website/ứng dụng theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo.