Các website/ứng dụng bán thuốc kê đơn cần thực hiện những thủ tục gì?

thuốc kê đơn

1. Căn cứ Luật Dược 2016, việc cung cấp thông tin về thuốc kê đơn được thực hiện như sau:

a. Đối tượng được cung cấp thông tin các thuốc kê đơn là người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

b. Nội dung thông tin về thuốc cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được xây dựng phải căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 76 của Luật Dược 2016 và phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 76 Luật Dược 2016.

Trường hợp phát hành tài liệu thông tin thuốc cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, việc xác nhận nội dung thông tin thuốc được hiện theo các quy định tại Mục 1, Chương VII của Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 8/5/2017 quy định chi tiết mốt số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

2. Trường hợp website/ứng dụng của Doanh nghiệp cung cấp thông tin thuốc cho đối tượng không phải là người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Không được phép cung cấp thông tin thuốc kê đơn.

Đề nghị rà soát lại việc phân loại sản phẩm trên website/ứng dụng đối với thuốc kê đơn và bán theo đơn:

- Xem hướng dẫn tại công văn số 1517/BYT-KCB liên quan tới quy định về Danh mục thuốc phải kê đơn và bán theo đơn và Thông tư số 07/2017/TT-BYT về việc Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn.