Biểu Mẫu

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2022 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2022 Tải xuống
2 2022-Tài liệu Hướng dẫn xây dựng Phương án kết nối báo cáo 2022-Tài liệu Hướng dẫn xây dựng Phương án kết nối báo cáo Tải xuống
3 2022 - Tài liệu Hướng dẫn Xây dựng Đề án cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử Tài liệu Hướng dẫn Xây dựng Đề án cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử theo quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP Tải xuống
4 2022 - Mẫu đơn đăng ký website/ ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 2022 - Mẫu đơn đăng ký website/ ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Tải xuống
5 2022-Tài liệu Hướng dẫn xây dựng Quy chế hoạt động website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT theo quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP Tài liệu Hướng dẫn xây dựng Quy chế hoạt động website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT theo quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP Tải xuống
6 2022-Tài liệu hướng dẫn xây dựng Đề án cung cấp dịch vụ TMĐT theo quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP Tài liệu hướng dẫn xây dựng Đề án cung cấp dịch vụ TMĐT theo quy định tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP Tải xuống
7 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2021 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2021 Tải xuống
8 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2020 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2020 Tải xuống
9 Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin trên Cổng thông tin Online.gov.vn Hỗ trợ thay đổi thông tin trên Cổng thông tin Online.gov.vn Tải xuống
10 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2019 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2019 Tải xuống