Quy trình đăng ký, thông báo website / ứng dụng tmđt

( Đối với thủ tục thông báo website, ứng dụng TMĐT bán hàng thực hiện từ bước 1 đến bước 3. Đối với website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT thực hiện từ bước 1 đến bước 5 )

1. Đăng ký tài khoản

2. Khai báo hồ sơ

3.Xét duyệt hồ sơ điện tử

4. Thẩm định hồ sơ giấy

5. Xác nhận