Giới thiệu

Hệ thống quản lý và giải quyết phản ánh, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử được nâng cấp từ hệ thống Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ Online.gov.vn (được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2013), cung cấp dịch vụ công trực tuyến giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo và đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ đánh giá tín nhiệm website TMĐT một cách thuận lợi. Ngoài ra, còn giúp cho người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, khiếu nại trực tuyến về các tranh chấp trong thương mại điện tử. Bên cạnh đó, các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website và ứng dụng TMĐT có thể gửi báo cáo tình hình hoạt động TMĐT trực tuyến.

1. Đối tượng tham gia

- Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website TMĐT bán hàng;

- Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT;

- Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website TMĐT;

- Cơ quan quản lý nhà nước về TMĐT tại Trungương và địa phương.

2. Quy định về việc thông báo, đăng ký

            a) Thương nhân, tổ chức, cá nhân thông báo với Bộ Công Thương về các website TMĐT bán hàng do chính thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hànghóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình;

            b) Thương nhân, tổ chức đăng ký với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập nhằm cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm các loại hình dịch vụ sau:   

° Sàn giao dịch TMĐT

° Website khuyến mại trực tuyến

° Website đấu giá trực tuyến

            c) Thương nhân, tổ chức đăng ký với Bộ Công Thương về việc tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT.

            Chi tiết về các quy định liên quan vui lòng xem tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Thông tư số 47/2014/TT-BCT.

3. Các chức năng chính

            Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân:

-      Đăng ký mở tài khoản;

-      Đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT;

-      Thông báo website TMĐT bán hàng;

-      Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT;

-      Theo dõi tình trạng hồ sơ thông báo, đăng ký;

-      Quản lý và cập nhật thông tin thông báo, đăng ký;

-      Gửi Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của website;

-      Lưu trữ và công bố danh sách các website TMĐT đã thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký;

-      Lưu trữ và công bố danh sách các thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website TMĐT và danh sách các website TMĐT đã được gắn biểu tượng tín nhiệm;

-      Lưu trữ và công bố danh sách các website TMĐT vi phạm quy định của pháp luật và các website TMĐT bị phản ánh về việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Các đơn vị phối hợp

- Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Nay là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) - Bộ Công Thương có trách nhiệm xác nhận thông tin thông báo của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website TMĐT bán hàng; thông tin đăng ký của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT; và thông tin về thương nhân, tổchức đánh giá tín nhiệm website TMĐT theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Thông tư số 12/TT-BCT.

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trong việc thực hiện thẩm tra, xác minh thông tin thông báo, đăng ký của doanh nghiệp hoạt động TMĐT trên địa bàn; theo dõi, cập nhật và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT.

- Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website TMĐT bán hàng; thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT và thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website TMĐT có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung của Đề án cung cấp dịch vụ, Quy chế quản lý hoạt động, Hợp đồng dịchvụ hoặc Thỏa thuận hợp tác và các điều kiện giao dịch chung mà mình đã công bố.

- Bên cạnh việc thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương, thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website TMĐT bán hàng; thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT và thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website TMĐT phải bảo đảm việc kinh doanh hàng hóa và dịch vụ trên website tuân thủ mọi quy định của pháp luật về thương mại và Internet.

- Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chếkinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website TMĐT chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

5. Địa chỉ liên hệ

            Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

            Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

            Điện thoại: 024 222 05 512 - Fax: 024 222 05 397

            Email:qltmdt@moit.gov.vn

    Văn phòng đại diện tại TP. HCM: 028 39152880